โลโก้ธนาคาร png

Mar 28

โลโก้ธนาคาร png

วิธีทำภาพ banner สำหรับตัวแทน pickywink โลโก้ธนาคาร png.

วิดีโอ โลโก้ธนาคาร png2.1 การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ท่านสามารถใช้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 2.1.1. เข้าเว็บไซต์ www.ipthailand.org แล้ว click ระบบเครื่องหมายการค้าในส่วนของบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการเครื่องหมายการค้าทางอินเตอร์เน็ต 2.1.2 click ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่นี่ จะปรากฏแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้งานในระบบ ให้ท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่นเดียวกับการสมัครอีเมล์ทั่ว ๆ ไป (Username และ Password ใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น) แล้ว click ตกลง ก็จะเข้ามาสู่หน้าจอแรกอีกครั้ง 2.1.3 ให้ท่านใส่ Username และ Password ที่ได้สมัครไว้แล้ว click ตกลงเพื่อเข้าสู่ระบบ 2.1.4 จะปรากฏหน้าจอให้บริการในระบบเครื่องหมายการค้า ให้ click ในช่อง User Menu เลือก “คำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย (ก.01)” 2.1.5 จะปรากฏแบบฟอร์มให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์รูปเครื่องหมาย นามสกุล “jpeg” ขนาดไม่น้อยกว่า 30K. แล้วระบุจำพวกและรายการสินค้า/บริการ ที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง แล้วใส่จำนวนรายการสินค้า/บริการ ระบบจะแสดงค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ คือ รายการสินค้า/บริการ อย่างละ 500 บาท แล้วให้ click ต่อไป จะปรากฏหน้าจอหนังสือมอบอำนาจ (ก.18) ถ้าไม่มีการมอบอำนาจก็ให้ click ตกลง 2.1.6 ก็จะปรากฏหน้าจอเลือกวิธีการชำระค่าธรรม�อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โลโก้ธนาคาร png

FAQ | ถาม ตอบ / ขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้า?

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย การตรวจค้น

1. แนะนำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่ 2. ผู้ค้นต้องเสียค่าธรรมเนียมในการตรวจค้น 100 บาท/ชั่วโมง โดยตรวจค้นด้วยตนเองที่กลุ่มบริการและตรวจรับคำขอ (ชั้น 3) สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือทาง www.ipthailand.org ในส่วนบริการออนไลน์เครื่องหมายการค้า การยื่นคำขอจดทะเบียน 1. การบริการทั่วไป

1. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและกรอกข้อความโดยการพิมพ์ให้สมบูรณ์ ดังนี้ 1.1 คำขอจดทะเบียน (ก.01) ต้นฉบับ 1 ชุด ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและติดรูปเครื่องหมายการค้า ขนาดกว้าง x ยาว ไม่เกิน 5 เซนติเมตร (หากเกินต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเซนติเมตรละ 100 บาท) แล้วถ่ายสำเนา ก.01 ดังกล่าว อีกจำนวน 5 ชุด 1.2 รูปเครื่องหมายอีก จำนวน 5 รูป ขนาดเดียวกับที่ติดในแบบฟอร์ม ก.01 1.3 กรณียื่นในนามนิติบุคคล ใช้หลักฐานต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ขอคัดไม่เกิน 6 เดือน 1 ฉบับ กรณียื่นในนามบุคคลธรรมดา ใช้หลักฐานสำเนาบัตรประจำตัว 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกรณีผู้ขอจดทะเบียนอยู่ต่างประเทศ ให้โนตารีพับลิครับรองเอกสารด้วย 1.4 หากมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทน ใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ก.18) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน (พร้อมขีดฆ่าอากร) และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อสินค้า/บริการ 1 อย่าง

3. ยื่นขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้ดังนี้ 3.1 กลุ่มบริการและตรวจรับคำขอ ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ชั้น 3) สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 3.2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3.3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมโดยทางธนาณัติสั่งจ่ายนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า 3.4 ทางอินเตอร์เน็ต จากเว็บไซต์ www.ipthailand.org ในส่วนบริการออนไลน์ระบบเครื่องหมายการค้า

2. การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต

2.1 การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ท่านสามารถใช้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 2.1.1. เข้าเว็บไซต์ www.ipthailand.org แล้ว click ระบบเครื่องหมายการค้าในส่วนของบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการเครื่องหมายการค้าทางอินเตอร์เน็ต 2.1.2 click ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่นี่ จะปรากฏแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้งานในระบบ ให้ท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่นเดียวกับการสมัครอีเมล์ทั่ว ๆ ไป (Username และ Password ใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น) แล้ว click ตกลง ก็จะเข้ามาสู่หน้าจอแรกอีกครั้ง 2.1.3 ให้ท่านใส่ Username และ Password ที่ได้สมัครไว้แล้ว click ตกลงเพื่อเข้าสู่ระบบ 2.1.4 จะปรากฏหน้าจอให้บริการในระบบเครื่องหมายการค้า ให้ click ในช่อง User Menu เลือก “คำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย (ก.01)” 2.1.5 จะปรากฏแบบฟอร์มให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์รูปเครื่องหมาย นามสกุล “jpeg” ขนาดไม่น้อยกว่า 30K. แล้วระบุจำพวกและรายการสินค้า/บริการ ที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง แล้วใส่จำนวนรายการสินค้า/บริการ ระบบจะแสดงค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ คือ รายการสินค้า/บริการ อย่างละ 500 บาท แล้วให้ click ต่อไป จะปรากฏหน้าจอหนังสือมอบอำนาจ (ก.18) ถ้าไม่มีการมอบอำนาจก็ให้ click ตกลง 2.1.6 ก็จะปรากฏหน้าจอเลือกวิธีการชำระค่าธรรม�

Source: http://www.eskimo-studio.com/faqs/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2/


โลโก้ธนาคาร png