คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

Apr 03

คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

การเล่นสงกรานต์อย่างถูกวิธี - Bie The Ska คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก.

วิดีโอ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก ยกตัวอย่างเช่น   I eat breakfast.  (ฉันทานอาหารเช้า)อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ Active and Passive Voice

การใช้ Active and Passive Voice

-ประโยค Active Voice คือ ประโยคที่มีประธานเป็นทำกริยานั้นโดยตรง โดยที่จะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆแบบนี้

 ยกตัวอย่างเช่น   I eat breakfast.  (ฉันทานอาหารเช้า)

Source: https://uraipornblog.wordpress.com/


คู่มือ ธุรกิจ นำ เข้า ส่ง ออก