ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

Apr 18

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

คำแนะนำ 1.จำเป็นต้องลงนามใน “สัญญากู้ยืม (สินเชื่อเพื่อการส่งออก)” อย่างเป็นทางการกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2.L/C ที่มีการอนุมัติให้สินเชื่อแล้วนั้น จะต้องมีธนาคารแห่งประเทศจีนเป็นธนาคารผู้แจ้งแอลซี (Advising Bank) และธนาคารตัวแทน 3.L/C ไม่ควรมีเงื่อนไขที่ผู้ส่งออกไม่อาจปฏิบัติตามได้จึงจะดีที่สุด 4.หลังจากยื่นขอสินเชื่อเพื่อการส่งออกแล้ว L/C ต้นฉบับจะต้องเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 5.ในกรณีทั่วไป การรับชำระเงินโดยมี L/C กำกับจะต้องเป็นที่มาอันดับแรกสุดของเงินคืนสินเชื่อเพื่อการส่งออก 6.หลังจากที่ท่านได้ทำการส่งออกสินค้าและจัดทำเอกสารตามที่ L/C กำหนดแล้ว ควรจะรีบดำเนินการยื่นเอกสารต่อธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทันที

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล สำนักงานศุลกากรกลางของเยอรมนี ได้จัดทำเว็บไซต์ ในการคำนวณค่าธรรมเนียมและภาระที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเฉพาะเรื่อง อาทิ สินค้าต้องห้าม แหล่งกำเนิดสินค้า ฯลฯ


ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3วิดีโอ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

นำเข้าส่งออกครั้งที่ 1 (8/14)

อ่านเกี่ยวกับ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)ให้บริการแก่ผู้รับประโยชน์ตาม L/C(ผู้ส่งออก)ที่ยื่นขอสินเชื่อพิเศษเพื่อใช้ในการจัดซื้อสินค้า ผลิต และขนส่งภายใต้ L/C นั้นๆ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ 1.ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงิน และสินเชื่อในระยะสั้นของผู้ส่งออกโดยมี L/C กำกับเพื่อการเตรียมขนส่งสินค้าเพื่อส่งออก 2.แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้คืนสินเชื่อที่กู้ยืมไปคือเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บได้จากการส่งออกโดยมี L/C กำกับ โดยมีธนาคารผู้เปิด L/C เป็นผู้ค้ำประกันเครดิตภายใต้เงื่อนใต้ 3.จัดเป็นสินเชื่อพิเศษ ภูมิหลังทางการค้าสะอาดโปร่งใส เหมาะสำหรับการบริหารจัดการแบบปิด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ 1.ช่วยขยายโอกาสทางการค้า ในขณะที่สถานการณ์ทางการเงินของผู้ส่งออกขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถเจรจาขอเงื่อนไขการชำระเงินแบบชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment)จากลูกค้าได้ สินเชื่อนี้จะช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างราบรื่น และไม่เสียโอกาสทางธุรกิจไป 2.ลดปัญหาเงินทุนจม ผู้ส่งออกไม่ต้องใช้เงินทุนของตนเองในขั้นตอนการเตรียมสินค้าอาทิ การผลิต การจัดซื้อ ทำให้บรรเทาแรงกดดันเรื่องสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินทุน

ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยในการจัดหาเงินทุน (Financing) เป็นไปตามที่อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินการกับธุรกรรมการจัดหาเงินทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติของลูกค้า ผู้ส่งออกที่เงินทุนหมุนเวียนขาดสภาพคล่อง และผู้นำเข้าซึ่งเป็นคู่ค้าในต่างประเทศไม่ยินยอมชำระค่าสินค้าแบบชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) แต่ยินยอมให้เปิด L/C ได้

เงื่อนไขในการใช้บริการ 1.เป็นผู้ส่งออกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีใบอนุญาตประกอบการนิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบประจำปี หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ยังไม่หมดอายุซึ่งสามารถยืนยันการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และขนาดของกิจการได้ 2.มีคุณสมบัติในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก 3.มีวงเงินสินเชื่อกับทางธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่จำเป็น 1.หนังสือคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร 2.หนังสือสัญญาการซื้อขายกับต่างประเทศและหนังสือสัญญาการจัดซื้อในประเทศ 3.จดหมายแนะนำสภาพทางธุรกิจการค้าของผู้ส่งออก 4.ต้นฉบับ L/C

ขั้นตอนและกระบวนการ 1.ผู้ส่งออกและธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญาจัดหาเงินทุน ผู้ส่งออกส่งหนังสือคำร้องขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก, สัญญาการค้า และต้นฉบับ L/C รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2.หลังผ่านการพิจารณาจากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)แล้ว ทางธนาคารก็จะนำเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกดังกล่าวใส่เข้าไปยังบัญชีของผู้ส่งอก 3.ผู้ส่งออกใช้เงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกที่ได้รับในการจัดซื้อ, ผลิต และขนส่งเรียบร้อยแล้วจึงส่งหลักฐานการส่งออกสินค้าตาม L/C ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) นำหลักฐานการส่งออกสินค้าดังกล่าวส่งไปยังธนาคารในต่างประเทศ (ธนาคารผู้เปิด L/C หรือธนาคารตัวแทน) เพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงิน 5.ธนาคารในต่างประเทศชำระค่าสินค้าให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จากนั้นธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จึงใช้เงินจำนวนนี้ใส่คืนไปยังรายการเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก

คำแนะนำ 1.จำเป็นต้องลงนามใน “สัญญากู้ยืม (สินเชื่อเพื่อการส่งออก)” อย่างเป็นทางการกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2.L/C ที่มีการอนุมัติให้สินเชื่อแล้วนั้น จะต้องมีธนาคารแห่งประเทศจีนเป็นธนาคารผู้แจ้งแอลซี (Advising Bank) และธนาคารตัวแทน 3.L/C ไม่ควรมีเงื่อนไขที่ผู้ส่งออกไม่อาจปฏิบัติตามได้จึงจะดีที่สุด 4.หลังจากยื่นขอสินเชื่อเพื่อการส่งออกแล้ว L/C ต้นฉบับจะต้องเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 5.ในกรณีทั่วไป การรับชำระเงินโดยมี L/C กำกับจะต้องเป็นที่มาอันดับแรกสุดของเงินคืนสินเชื่อเพื่อการส่งออก 6.หลังจากที่ท่านได้ทำการส่งออกสินค้าและจัดทำเอกสารตามที่ L/C กำหนดแล้ว ควรจะรีบดำเนินการยื่นเอกสารต่อธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทันที

Source: http://www.thaibizgermany.com/de/rules/cost.php


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้าง

นำเข้าส่งออกครั้งที่ 1 (8/14)

วิดีโอ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีอะไรบ้างขั้นตอนและกระบวนการ 1.ผู้ส่งออกและธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญาจัดหาเงินทุน ผู้ส่งออกส่งหนังสือคำร้องขอสินเชื่อเพื่อการส่งออก, สัญญาการค้า และต้นฉบับ L/C รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2.หลังผ่านการพิจารณาจากธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)แล้ว ทางธนาคารก็จะนำเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกดังกล่าวใส่เข้าไปยังบัญชีของผู้ส่งอก 3.ผู้ส่งออกใช้เงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกที่ได้รับในการจัดซื้อ, ผลิต และขนส่งเรียบร้อยแล้วจึงส่งหลักฐานการส่งออกสินค้าตาม L/C ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) นำหลักฐานการส่งออกสินค้าดังกล่าวส่งไปยังธนาคารในต่างประเทศ (ธนาคารผู้เปิด L/C หรือธนาคารตัวแทน) เพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงิน 5.ธนาคารในต่างประเทศชำระค่าสินค้าให้แก่ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จากนั้นธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) จึงใช้เงินจำนวนนี้ใส่คืนไปยังรายการเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก

ในทางปฏิบัติ บริษัทผู้นำเข้าของเยอรมนี มักเรียกเก็บ (1) ค่าดำเนินการด้านภาษี เป็นรายกรณี และ (2) ภาระที่เกี่ยวข้องกับสายเดินเรือและการขนส่งโดยคำนึงว่า การส่งสินค้ามีทั้งแบบ FOB และ CIF และแต่ละ บ. อาจคิดค่า OT ค่าจ้างแรงงาน ค่าเก็บรักษาสินค้า ค่า x-ray ตู้สินค้าเพิ่มเติม

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2การทำธุรกิจในเยอรมนี

ในหลักการ เยอรมนีมีกฎหมายให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติอย่างเสมอภาคกับนักลงทุนเยอรมนี หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย นักธุรกิจส่วนใหญ่สามารถพี่งพาระบบยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพของเยอรมนี อย่างไรก็ดี การทำความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อน ย่อมเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้า กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่กำลังถูกจับตามองในเยอรมนีในขณะนี้

ต้นทุนทางธุรกิจ

การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาระที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก นอกจากภาษีนำเข้าและส่งออกตามระเบียบร่วมของ EU แล้ว เยอรมนียังมีการจัดเก็บ (1) ภาษี Import Turnover Tax (Einfuhrumsatzsteuer) ในอัตราร้อยละ 19 หรือร้อยละ 7 ตามประเภทของสินค้า (2) ภาษี Consumption Tax (Verbrauchssteuer) สำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย (Genussmittel) เช่น ยาสูบ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ กาแฟ และสินค้าพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน

ที่มา : http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steuerrechtlich-freier-Verkehr/Warenverkehr-Drittland/Einfuhr/einfuhr_node.html

ในหลักการการดำเนินการด้านภาษีไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นกรณี

ที่มา : http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zollkosten/Einfuehrung/einfuehrung_node.html

ในทางปฏิบัติ บริษัทผู้นำเข้าของเยอรมนี มักเรียกเก็บ (1) ค่าดำเนินการด้านภาษี เป็นรายกรณี และ (2) ภาระที่เกี่ยวข้องกับสายเดินเรือและการขนส่งโดยคำนึงว่า การส่งสินค้ามีทั้งแบบ FOB และ CIF และแต่ละ บ. อาจคิดค่า OT ค่าจ้างแรงงาน ค่าเก็บรักษาสินค้า ค่า x-ray ตู้สินค้าเพิ่มเติม

การส่งออกสินค้าจากเยอรมนีไปประเทศที่สาม

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล สำนักงานศุลกากรกลางของเยอรมนี ได้จัดทำเว็บไซต์ ในการคำนวณค่าธรรมเนียมและภาระที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเฉพาะเรื่อง อาทิ สินค้าต้องห้าม แหล่งกำเนิดสินค้า ฯลฯ

Source: http://www.bankofchina.com/th/th/cbservice/cb2/cb22/201108/t20110829_1511305.html