ยา otc มีอะไรบ้าง

Mar 26

ยา otc มีอะไรบ้าง

******* ดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อตรวจพบว่าค่าตับสูง ควรตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุว่าค่าตับสูงนั้นเกิดจากปัญหาอะไร และทำการรักษาทั้งสาเหตุ ร่วมกับการบรรเทาอาการ และการบำรุงตับควบคู่กันไป

จะเห็นว่าศีล 5 ทั้งศีล 5 ข้อ ไม่ใช่เรื่องที่จะปฏิบัติได้ยากอะไรเลย แต่คนเรามักจะละเลยที่จะปฏิบัติกันเสียเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่ 5 คือการงดจากการดื่มสุรา เนื่องจากสุรานอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นการทำลายร่างกายของตนเองเสียด้วย และที่สำคัญการดื่มสุราจะทำให้ขาดสติยั้งคิดและชักนำให้ทำผิดศีลที่เหลืออีก 4 ข้อได้โดยง่าย


ยา otc มีอะไรบ้าง

เมื่อวานนี้หายเครียดลงบ้าง (คิดว่า ตายเป็นตาย อิอิ) เช็ด FBS 111 mg/dl ครับวิดีโอ ยา otc มีอะไรบ้าง

How Do Pain Relievers Work? - George Zaidan

อ่านเกี่ยวกับ ยา otc มีอะไรบ้าง

กรณีค่าตับสูงจากผลเลือด บอกได้แค่ว่าณ. ตอนนั้นเซลล์ตับถูกทำลาย แต่ไม่ได้บอกสาเหตุครับว่าเกิดจากอะไร ดังนั้นจะหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรก็ต้องใช้ข้อมูลอื่นๆประกอบด้วย เช่นประวัติ อาการ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจอื่นๆ เช่นการ x-ray หรือ ultrasound ตับ

ตัวอย่างปัญหาที่มาจากตับโดยตรง เช่น เนื้องอกหรือมะเร็งที่ตับ ฝีในตับ การได้รับยา สารพิษที่มีผลต่อตับโดยตรง ฯลฯ

ปัญหาแทรกซ้อนที่ทำให้ค่าตับสูงได้แก่

....................

ดังนั้นในการรักษาหลักๆได้แก่

1. การรักษาที่สาเหตุ สมมุติว่าเป็นพยาธิเม็ดเลือด การรักษาที่สาเหตุคือกลุ่มยาฆ่าพยาธิเม็ดเลือด

2. การบำรุงตับ ---> กลุ่มยาบำรุงตับ , ยาบำรุงโลหิต (กรณีโลหิตจางนั้นมีผลกระทบต่อตับ), การปรับเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารสำหรับโรคตับ ในกรณีที่ค่าตับสูงมาก

3. การบรรเทาตามอาการ และการบำรุงร่างกายอื่นๆ

******* ดังนั้นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อตรวจพบว่าค่าตับสูง ควรตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุว่าค่าตับสูงนั้นเกิดจากปัญหาอะไร และทำการรักษาทั้งสาเหตุ ร่วมกับการบรรเทาอาการ และการบำรุงตับควบคู่กันไป

Source: http://www.knowledge2u.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b5%e0%b8%a5-5-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยา otc มีอะไรบ้าง

ยา otc มีอะไรบ้าง

How Do Pain Relievers Work? - George Zaidan

วิดีโอ ยา otc มีอะไรบ้าง3. การบรรเทาตามอาการ และการบำรุงร่างกายอื่นๆ

คำอาราธนาศีล 5 มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ

เมื่ออาทิตย์ก่อน ผมรู้สึกเครียด FBS ขึ้นสูงถึง 148 mg/dlศีล 5 คือศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต

ศีล 5 ข้อประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ศีล 5 มีอะไรบ้าง

ศีลข้อที 1 ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด ศีลข้อที่ 2 อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่ จะมีการแต่งงาน และหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย) ศีลข้อที่ 4 มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย ศีลข้อที่ 5 สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด (ดูบทสวดสมาทานศีล 5 ข้อได้ที่นี่)

ก่อนสวดมนต์บทอื่นๆ หรือนั่งสมาธิทุกครั้งเราควรจะสวดอาราธนาศีล 5 สมาทานศีล 5 ด้วยเพราะ ศีล 5 ข้อนี้นั้นเป็นพื้นฐานที่ดีที่ควรมีของมนุษย์ สวดให้เราระลึกถึงอยู่ทุกวันว่าอะไรที่ไม่ควรทำ ไม่ใช่ว่าเราสวดมนต์ทุกวัน แต่ไม่ปฎิบัติตนให้อยู่ภายในศีล 5 ก็จะไม่มีประโยชน์อันใดเลย

แนะนำบทสวดมนต์ไหว้พระที่ควรสวด ควรจะมีบทสวดเหล่านี้เป็นพื้นฐานก่อนที่จะสวดบทอื่นๆต่อไป

คำบูชาพระ คำนมัสการพระรัตนตรัย คำนมัสการพระพุทธเจ้า คำอาราธนา ศีล 5 คำนมัสการไตรสรณคมน์ คำสมาทาน ศีล 5

คำสมาทานศีล 5 ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ สุราเมระยะมัจฉะปะมาทะถานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำอาราธนาศีล 5 มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ

จะเห็นว่าศีล 5 ทั้งศีล 5 ข้อ ไม่ใช่เรื่องที่จะปฏิบัติได้ยากอะไรเลย แต่คนเรามักจะละเลยที่จะปฏิบัติกันเสียเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่ 5 คือการงดจากการดื่มสุรา เนื่องจากสุรานอกจากจะมีราคาแพงแล้ว ยังไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นการทำลายร่างกายของตนเองเสียด้วย และที่สำคัญการดื่มสุราจะทำให้ขาดสติยั้งคิดและชักนำให้ทำผิดศีลที่เหลืออีก 4 ข้อได้โดยง่าย

Source: http://www.click2vet.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=2&No=1398419